วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงิน เพื่อป้องกันความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1 สำหรับส่วนราชการ

02 กุมภาพันธ์ 2565